Synchronization...
progress

List of "vatniks" and "Kremlin bots" subject to the automatic block.
If you found an mistake don't forget to email it to: karatel@brezblock.org.ua.

feed Livestock 443538 bodies.

Note: the exported blocklists (.csv files) suitable for importing using the Twitter's blocklist import feature can be found here.

Twitter name Comment Date added Score
ilnoskov1987 10-12-2018 20:56 -2%
dezuev1993 10-12-2018 20:56 -3%
zhadenisova1979 10-12-2018 20:56 -3%
brorlova1983 10-12-2018 20:56 -3%
laralara1952 10-12-2018 20:56 -18%
arsavelev1993 10-12-2018 20:55 -2%
nizhuravlev1980 10-12-2018 20:55 -2%
rekulikova1979 10-12-2018 20:55 -2%
desitnikov1994 10-12-2018 20:55 -2%
vabobrova1990 10-12-2018 20:55 -3%
Ywesley3 10-12-2018 20:55 0%
OlegArchakov 10-12-2018 20:55 0%
fee_hob 10-12-2018 20:55 0%
KarimovIlyos 10-12-2018 20:55 0%
brain_in_mask 10-12-2018 20:55 0%
ansharov1994 10-12-2018 20:55 -1%
elpetuhova1976 10-12-2018 20:55 -1%
ksfomina1979 10-12-2018 20:55 -1%
L0aderr 10-12-2018 20:55 -1%
msbogdan1 10-12-2018 20:55 -1%
emtarasov1984 10-12-2018 20:55 -2%
_Orimledle_ https://twitter.com/_Orimledle_/status/1072206407364173829 10-12-2018 20:55 0%
buch810 10-12-2018 20:55 0%
marcmarmas 10-12-2018 20:55 0%
0Y4y6a3isT1WosB 10-12-2018 20:55 1%
gltitova1984 10-12-2018 20:55 1%
45GSXmjrmXiUihy 10-12-2018 20:55 1%
edshestakov1988 10-12-2018 20:55 0%
ExBjOjcUrP90ha7 10-12-2018 20:55 1%
leryabov1980 10-12-2018 20:55 0%
kaosipova1993 10-12-2018 20:55 0%
egkiselev1990 10-12-2018 20:55 1%
Stolny_666 10-12-2018 20:55 2%
makyxa64 10-12-2018 20:54 5%
Breakingapp1 10-12-2018 20:54 10%
airmill3 10-12-2018 20:54 36%
panzashreg https://twitter.com/panzashreg/status/607151357246742528?s=19 10-12-2018 20:04 2%
itisi69 https://twitter.com/itisi69/status/1045234951522848768 10-12-2018 19:41 0%
EusPRIdlYGiF1qr 10-12-2018 19:41 7%
MilenaTaibova 10-12-2018 19:12 0%
adilet77517004 10-12-2018 19:12 -1%
kf7QHEunEHZMzsZ 10-12-2018 19:11 6%
gCwSrikHM9FTHNR 10-12-2018 19:11 4%
denkasolomaha02 10-12-2018 19:11 0%
ywesley_2 10-12-2018 19:11 0%
KulacKutay 10-12-2018 19:11 0%
EniseyskIvan 10-12-2018 19:11 0%
Pidr85217344 10-12-2018 19:11 0%
xn9E1dmAF0w9g4U 10-12-2018 19:11 0%
Denis88126420 10-12-2018 19:11 0%
VIKTOR66367693 10-12-2018 19:11 0%
v7gM1Yu8pdY9wJC 10-12-2018 19:11 0%
GGG88017889 10-12-2018 19:11 0%
nueYiA0S9IzQAMw 10-12-2018 19:11 0%
yOm4DXwVdryI1Zj 10-12-2018 19:11 0%
krasochkin1134 10-12-2018 19:11 0%
alalekseev1989 10-12-2018 18:54 -6%
daefremov1975 10-12-2018 18:54 -3%
igtrofimov1987 10-12-2018 18:54 -6%
roshashkov1981 10-12-2018 18:52 -2%
elkoshelev1994 10-12-2018 18:52 -2%
erdyachkov1988 10-12-2018 18:52 -6%
tazhdanov1990 10-12-2018 18:51 -2%
yultrofimov1987 10-12-2018 18:51 -1%
mamakarov1987 10-12-2018 18:51 -2%
vszhuravlev1978 10-12-2018 18:51 -3%
mapanfilov1994 10-12-2018 18:51 -7%
vldanilova1982 10-12-2018 18:50 -3%
bogrigoreva1983 10-12-2018 18:50 -6%
liershova1981 10-12-2018 18:50 -2%
zhagromova1989 10-12-2018 18:50 -4%
luandreev1976 10-12-2018 18:50 -5%
nanovikov1991 10-12-2018 18:50 -5%
vszhukov1990 10-12-2018 18:50 -5%
grevseev1980 10-12-2018 18:50 -6%
kusitnikov1989 10-12-2018 18:50 -5%
fashiryaeva1991 10-12-2018 18:50 -5%
yulmaksimov1987 10-12-2018 18:50 -6%
edsergeev1989 10-12-2018 18:50 -6%
tagusev1981 10-12-2018 18:50 -6%
gatarasova1977 10-12-2018 18:48 -4%
alalekseeva1994 10-12-2018 18:48 -4%
vamironov1992 10-12-2018 18:48 -4%
argromov1991 10-12-2018 18:48 -4%
dapetuhova1980 10-12-2018 18:48 -6%
grzuev1976 10-12-2018 18:48 -6%
chaarhipov1982 10-12-2018 18:48 -7%
dedmitriev1987 10-12-2018 18:48 -7%
sumelnikova1980 10-12-2018 18:47 -4%
inrogov1978 10-12-2018 18:47 1%
roryabova1996 10-12-2018 18:47 0%
mialekseev1993 10-12-2018 18:47 -2%
kabelousov1984 10-12-2018 18:47 -4%
vsdanilov1977 10-12-2018 18:47 -5%
sabykov1995 10-12-2018 18:47 -6%
ilsidorova1994 10-12-2018 18:47 -8%
igustinov1986 10-12-2018 18:47 -9%
yadosipova1994 10-12-2018 18:44 0%
ksantonova1977 10-12-2018 18:44 2%
cheorlova1994 10-12-2018 18:44 0%
By accessing the Karatel application you acknowledge and agree to all of the terms and conditions. If you do not agree to any of the below terms and conditions, you are not authorized to access this website.

Copyright © BrezBlock 2006-2018. All rights reserved.