Synchronization...
progress

List of "vatniks" and "Kremlin bots" subject to the automatic block.
If you found an mistake don't forget to email it to: karatel@brezblock.org.ua.

feed Livestock 388377 bodies.

Note: the exported blocklists (.csv files) suitable for importing using the Twitter's blocklist import feature can be found here.

Twitter name Comment Date added Score
edison1169 15-08-2018 18:02 0%
Ilya62198590 15-08-2018 18:02 0%
Andrush29072454 15-08-2018 18:02 0%
vsksex 15-08-2018 18:02 -3%
GrinatsOV 15-08-2018 17:57 0%
mbfpSAf6ceyBBCC 15-08-2018 17:57 0%
9GTG7K0ZrXu9pnq 15-08-2018 17:57 0%
N76lBEjgn1obgR6 15-08-2018 17:57 0%
am6q5gRJhNeHjsR 15-08-2018 17:57 0%
h1P9KaYpogQLfey 15-08-2018 17:57 0%
stas30524096 15-08-2018 17:57 -3%
And2015Ru 15-08-2018 17:53 0%
yalnizadam_44 15-08-2018 17:53 0%
NevSelenagomez 15-08-2018 17:53 0%
Alfmnkv1 15-08-2018 17:53 0%
SimonyanJulia 15-08-2018 17:53 1%
dennisvaram1 15-08-2018 17:51 0%
3FSPT255CRcwD2A 15-08-2018 17:51 0%
tyreselouw https://twitter.com/tyreselouw/status/1029018578660589569 15-08-2018 16:58 5%
ivanov_ff https://twitter.com/ivanov_ff/status/1016736128194568193 15-08-2018 16:54 0%
navine_fs https://twitter.com/navine_fs/status/1029696868601810944?s=19 15-08-2018 16:06 1%
Vukuzman https://twitter.com/Vukuzman/status/1029632070220427264 15-08-2018 15:50 0%
FreundeSchlands https://twitter.com/FreundeSchlands/status/1029663356670623745 15-08-2018 15:50 0%
arsamoylov1977 15-08-2018 15:50 0%
poblinova1982 15-08-2018 15:50 0%
asilina1986 15-08-2018 15:50 0%
bokirillov1978 15-08-2018 15:50 40%
vlartemev1986 15-08-2018 15:50 30%
Lev64541418 https://twitter.com/Lev64541418/status/1029614095618723840?s=19 15-08-2018 12:03 0%
elkostin1994 15-08-2018 08:00 -9%
lebespalov1981 15-08-2018 07:59 0%
iyakalinina1979 15-08-2018 07:59 -3%
zaicevvvmaks 15-08-2018 07:59 0%
vitaliy_silver 15-08-2018 07:59 0%
vyamironov1984 15-08-2018 07:59 0%
dottigee https://twitter.com/dottigee/status/1029232432606666752 15-08-2018 07:59 0%
gedavydov1995 15-08-2018 07:59 0%
Zhadyra07 15-08-2018 07:59 0%
kafrolova1993 15-08-2018 07:59 0%
SerHiY11026837 15-08-2018 07:59 0%
91Wwwemil 15-08-2018 07:59 0%
nikostin1982 15-08-2018 07:59 0%
zalytkin1979 15-08-2018 07:59 0%
okguseva1979 15-08-2018 07:59 0%
wesna81 15-08-2018 07:59 0%
varan65 15-08-2018 07:59 0%
erkryukov1996 15-08-2018 07:59 0%
vikotov1979 15-08-2018 07:59 1%
yulzimin1992 15-08-2018 07:59 0%
vyamironov1976 15-08-2018 07:59 0%
vadkins39 15-08-2018 07:59 0%
kumedvedev1980 15-08-2018 07:59 0%
vlshubin1982 15-08-2018 07:59 0%
igkryukov1978 15-08-2018 07:59 0%
tadmitrieva1980 15-08-2018 07:59 0%
maarhipov1976 15-08-2018 07:59 0%
kiagafonov1979 15-08-2018 07:59 1%
emkiselev1976 15-08-2018 07:59 1%
Maksenka 15-08-2018 07:59 1%
vlmuhin1979 15-08-2018 07:59 1%
rokirillov1979 15-08-2018 07:59 1%
zoblinova1984 15-08-2018 07:59 5%
vyadanilov1984 15-08-2018 07:59 4%
denikiforov1980 15-08-2018 07:59 5%
vyalihachev1982 15-08-2018 07:59 8%
IIIipa 15-08-2018 07:59 9%
akabramov1990 15-08-2018 07:59 11%
irgromova1983 15-08-2018 07:59 12%
boponomarev1995 15-08-2018 07:59 18%
yargromova1989 15-08-2018 07:59 5%
ilershova1984 15-08-2018 07:59 2%
vimelnikov1982 15-08-2018 07:59 1%
inbobylev1986 15-08-2018 07:59 1%
sealekseev1991 15-08-2018 07:59 1%
vlsubbotin1986 15-08-2018 07:59 1%
yaneliseev1981 15-08-2018 07:59 1%
talazareva1996 15-08-2018 07:58 15%
VolMadik 15-08-2018 07:58 16%
kaefimova1991 15-08-2018 07:58 17%
yarkuzmina1992 15-08-2018 07:58 19%
lelapin1976 15-08-2018 07:58 23%
zaikka85 15-08-2018 07:58 24%
vizinovev1979 15-08-2018 07:58 27%
Kybinka 15-08-2018 06:29 82%
Parisa99518942 15-08-2018 06:02 0%
Y8dXiu7CeIqgPgR 15-08-2018 06:02 0%
anatoliiprosku1 15-08-2018 06:02 0%
Kasjk1976 15-08-2018 06:02 0%
topcrypto100 15-08-2018 06:02 0%
7316bPYh4N9aLiM 15-08-2018 06:02 0%
Ivan_I_Ivanov_ 15-08-2018 06:02 0%
PeBcuha8kCSCD2U 15-08-2018 06:02 0%
den7day 15-08-2018 06:02 0%
Alonsouru https://twitter.com/Alonsouru/status/1026114025535356928 15-08-2018 05:59 0%
mourning_eyes 15-08-2018 05:59 0%
ibhattac https://twitter.com/ibhattac/status/1029516348907573250 15-08-2018 05:59 0%
talendril123 https://twitter.com/talendril123/status/1029542684661350403 15-08-2018 05:59 0%
rjennings333 https://twitter.com/rjennings333/status/1029497834725421058 15-08-2018 05:59 0%
topcatpoet1 https://twitter.com/topcatpoet1/status/1029481156549529600 15-08-2018 05:59 0%
EHPVaUm1SaGZof8 15-08-2018 05:59 1%
By accessing the Karatel application you acknowledge and agree to all of the terms and conditions. If you do not agree to any of the below terms and conditions, you are not authorized to access this website.

Copyright © BrezBlock 2006-2018. All rights reserved.